Київрада ухвалила велоконцепцію Києва

Київсь­ка місь­ка ра­да ух­ва­лила Кон­цепцію роз­витку ве­лоінфрас­трук­ту­ри, зав­дя­ки якій ве­лоси­педис­ти міста мо­жуть от­ри­мати стіль­ки ж прав і мож­ли­вос­тей, як і влас­ни­ки ма­шин.

Го­лов­ний для всіх сто­лич­них ве­лоси­педистів до­кумент роз­робляв­ся КП «Київсь­кий центр роз­витку місь­ко­го се­редо­вища» за підтрим­ки Асоціації ве­лоси­педистів Києва. Кон­цепція вхо­дить до стра­тегії роз­витку сто­лиці до 2025 ро­ку в сфері діяль­ності місь­ко­го тран­спор­ту, де ме­тою є по­каз­ник в 5% що­ден­них поїздок в місті на ве­лоси­педі.

Од­нак для ць­ого спо­чат­ку потрібно зни­зити інтен­сивність ав­то­мобіль­но­го ру­ху, що і є од­ним з най­важ­ливіших зав­дань кон­цепції. Се­ред інших цілей та­кож ство­рен­ня рівноп­равності на до­рогах, в то­му числі для дітей, лю­дей з інвалідністю та осіб літнь­ого віку. А за­ради без­пе­ки пла­нуєть­ся пріори­тет пішо­ходів і ве­лоси­педистів на до­рогах.

«Для міста це оз­на­чає менші вит­ра­ти на охо­рону здо­ров’я і тран­спорт. Прог­но­зова­на еко­номія тран­спортних втрат від ре­алізації ве­локон­цепції ста­новить від 8 до 15 млрд грн. на рік», – на­голо­шує рад­ни­ця місь­ко­го го­лови з пи­тань роз­витку ве­лоінфрас­трук­ту­ри та ко­ор­ди­натор­ка ро­боти Ве­ло­асоціації по Києву Ксенія Се­мено­ва.

В кон­цепції на­голо­шу­ють, що знач­ним плю­сом від ре­алізації всь­ого ць­ого бу­де поліпшен­ня здо­ров’я ки­ян, зни­жен­ня кіль­кості ди­му та шу­му. Це мо­же підви­щити ту­рис­тичну при­ваб­ливість Києва та наб­ли­зити й­ого до міжна­род­них стан­дарті.

Од­ним з пунктів зна­чить­ся за­лучен­ня інвес­тицій для роз­витку ве­лоси­пед­ної інфрас­трук­ту­ри. «Ве­локон­цепція не містить фінан­су­ван­ня, але Київра­да вже зак­ла­ла в бюд­жеті на 2018 рік 50 млн грн на роз­ви­ток ве­лоінфрас­трук­ту­ри в сто­лиці», – за­яви­ли в Асоціації ве­лоси­педистів Києва. За­ради ць­ого ве­ло­ак­тивісти про­аналізу­вали пла­ни робіт Київав­то­дора на 2018-2020 ро­ки. З’ясу­вало­ся, що 64 об’єкти капіталь­но­го ре­мон­ту збіга­ють­ся з ве­ломар­шру­тами – це магістральні, дру­горядні, рек­ре­аційні ве­ломар­шру­ти, пішохідні та трам­вайні мос­ти, площі. Це оз­на­чає, що пе­ред­ба­чено про­ек­ту­ван­ня но­вих ве­ломар­шрутів або ство­рен­ня ве­лодоріжок на час про­веден­ня робіт.

Пов­ний текст «Кон­цепції роз­витку ве­лоси­пед­ної інфрас­трук­ту­ри в місті Києві».

Матеріал: https://platfor.ma/u-kyyevi-uhvalyly-golovnyj-dlya-vsih-velosypedystiv-dokument/

Напишіть відгук

Увійти за допомогою: 

Ваша пошта не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *